Badania sportowe

Ankieta sportowa - plik do pobrania

Ankieta sportowa – plik do pobrania

Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii jest uprawnione do wydawania orzeczeń zdolności do uprawiania sportu dla sportowców wyczynowych wszystkich dyscyplin sportowych (I, II i niżej, szkoły sportowe, organizacje sportowe itp.) jak również dla sportowców rekreacyjnych dyscyplin sportowych i parasportowych.

Wykonujemy:
1. badania lekarskie:
– wstępne
– okresowe
– okolicznościowe z oceną zdolności do uprawiania sportu czy uczestnictwa w teście sprawnościowym (Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Pożarna itp.)
2. konsultacje specjalistyczne, diagnostyka i leczenie schorzeń narządu ruchu i urazów sportowych
3. orzekanie o stanie zdrowia osób uprawiających sport (w tym osób niepełnosprawnych)
4. stała kontrola lekarska wybranych grup sportowców: kluby sportowe, szkoły sportowe, itp.
5. opieka medyczna na zawodach lub innych imprezach sportowych

Podstawy prawne:
Swoją ofertę kierujemy do wszystkich sportowców, najczęściej do dzieci i młodzieży do 21. roku życia uprawiających amatorsko wybraną dyscyplinę sportu i posiadających lub ubiegających się o licencję na jej uprawianie oraz do zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. badania lekarskie, do których wykonania młodzi sportowcy są zobowiązani, przeprowadzamy bezpłatnie w naszej placówce, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Badania, jakimi objęte są dzieci i młodzież do 21. roku życia uprawiający amatorsko sport obejmują:
1. badania wstępne – przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
2. badania okresowe – przeprowadzane u osób posiadających licencję na amatorskie uprawianie sportu i orzeczenie o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu
3. badania kontrolne – obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonywane u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegają się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:
1. ogólnego badania lekarskiego
2. badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

Zakres badań lekarskich dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu

Badania wstępne obejmują:
1. pomiary antropometryczne
2. elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem
3. badanie ogólne moczu z oceną osadu
4. badanie odczynu opadania krwinek czerwonych
5. badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym
6. oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi
7. ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej
8. badanie ortopedyczne
9. konsultację laryngologiczną
10. konsultację okulistyczną
11. badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena

Przeprowadza się je uwzględniając następujące kategorie wiekowe umożliwiające rozpoczęcie treningów i uprawianie określonych dyscyplin sportu:
– do ukończenia 6. roku życia – wszelkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych
– od rozpoczęcia 7. roku życia – dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, kształtujące koordynację ruchu, nieprzeciążające wybiórczo narządu ruchu
– od rozpoczęcia 9. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu
– od rozpoczęcia 11. roku życia – dyscypliny sportu kształtujące wytrzymałość i siłę
– od rozpoczęcia 14. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu w pełnym zakresie treningu wytrzymałościowego
– od rozpoczęcia 18. roku życia – dyscypliny sportu polegające na wprowadzeniu statycznych ćwiczeń siłowych.

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:
co 6 miesięcy:
– pomiary antropometryczne
– ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej
– badanie ortopedyczne

co roku:
– elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem
– badanie ogólne moczu z oceną osadu
– badanie odczynu opadania krwinek czerwonych
– badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym
– oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi
– badania serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV (zawodnicy uprawiający zapasy, judo, taekwondo i boks).

co dwa lata:
– konsultację laryngologiczną
– konsultację okulistyczną
– badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena
– konsultację neurologiczną (osoby, które chcą uprawiać sporty walki)
– badanie elektroencefalograficzne (osoby, które chcą uprawiać sporty walki)
– badanie spirometryczne (zawodnicy uprawiający płetwonurkowanie).

Jak w prawidłowy sposób przygotować się lub dziecko do badań?
Na pierwsze badanie przynieś ze sobą skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu (POZ) do Poradni Medycyny Sportowej. Skierowanie wystawia lekarz 1-go kontaktu, posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na skierowaniu powinno się znajdować nazwa dyscypliny do jakiej będzie kwalifikowany.
Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.
Zawodnicy zgłaszający się po raz pierwszy do naszej poradni muszą mieć ze sobą potwierdzenie przynależności do klubu sportowego.

Przynieś ze sobą dokumentację medyczną.
W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej koniecznym jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika.
W tym celu na badanie należy zabrać ze sobą :
– książeczkę Zdrowia Dziecka
– karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty w szpitalu)
– informacje od lekarzy specjalistów (jeśli jesteś pod opieką lub obserwacją specjalisty).
Jeżeli posiadasz aktualne wyniki badań odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym oraz ogólnego moczu z oceną osadu, to weź je ze sobą na badanie.

Komentowanie jest wyłączone.